Igazgató

Hatvan Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Grassalkovich Művelődési Ház

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01 - 2022.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. (1) bekezdései alapján,

        felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy

        nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával

        felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a 6/A. § (1) bekezdés ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett és

        kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is,

        a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,

        a végzettséget igazoló okmányok,

        3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

        nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20775/2016 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20775/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hatvan.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hatvan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751500   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.