Közművelődési intézményvezető / igazgató

Hajdúsámson Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Városi Könyvtár,Közművelődési és Muzeális Intézmény

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, kinevezéstől számított öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

közművelődési, könyvtári, muzeális feladatok szervezése - a vonatkozó jogszabályok szerint az intézmény vezetési, ellenőrzési, és az alapító okirat szerinti feladatainak ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása, - a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, valamint a Martinkai Közösségi Ház intézményvezetői feladatainak ellátása során az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, - kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § a) és c) pontjaiban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység, vagy

        főiskolai könyvtárosi képzettség

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség - 18. életév betöltése

        a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről

        kiemelkedő szakmai tevékenység végzése

        a magasabb vezetői feladatok ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

        pályázatkészítés és pályázatkezelés területén szerzett gyakorlat

        közösségi szervezési területen szerzett gyakorlat, közművelődési tevékenység folytatása

        • számítógép-felhasználói ismeretek (MS Word, Excel, Internet, Power Point)

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        együttműködési készség,

        rugalmasság,

        tájékozottság és tájékoztatási képesség,

        kezdeményező és konszenzuskészség,

        döntésképesség, pontosság,

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz

        iskolai végzettsége(ke)t, képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i)

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízását követő két éven belül okirattal igazolja, hogy elvégezte a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismeret a vezetői megbízását megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen kéri.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó – megbízása esetén – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Danku József jegyző nyújt, a 0652/590-590 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsámson Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./3062-5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető / igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsámson Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./3062-5/2016., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető / igazgató.

        Személyesen: Balázs Erika, Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hajdusamson.hu - 2016. október 10.

        Hivatalos Értesítő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761495   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.