Igazgató

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 31-től 2021. december 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában „A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete” fejezetében előírtak, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok és kötelmek teljesítése.
Tervezi és szervezi a város kulturális életét reprezentáló Négy Évszak Fesztivál kiemelt programjait, összeállítja a Győri Tavaszi Fesztivál, a Szent László-napok, a Győri Rotary Fröccsnapok – Győri Legendák Napja, a Györkőcolimpia, a Barokk Esküvő, Magyar Hagyományok Fesztiválja – Terményáldás, a Győri Bor- Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál és az Advent Győrben rendezvényeit, koordinálja a programokat és biztosítja azok technikai feltételeit.
Szervezi és koordinálja az Esküvői Kiállítás, a Barokk Bál, a Polgári Szalon, a Furulyafesztivál, az Éneklő Ifjúság, a Tavaszi Kórustalálkozó, a Tóparty rendezvény, az Idősek Világnapja, a Halottak Napi megemlékezés, a Mindenki Karácsonya és a Védd a helyit, vedd a Kisalföldit! programokat, továbbá az önkormányzat által kiemelt és támogatott további rendezvényeket.
Megvalósítja a város barokk kulturális örökségét őrző, több műfajt és művészeti ágat magába foglaló, több korosztályra kiterjedő programokat, melynek során egyedi műsorokat, a klasszikus művészeti hagyományokat ápoló művészeti bemutatókat, kamarakoncerteket, művésztalálkozókat, pódiumrendezvényeket, kiállításokat szervez.
Ellátja a Zichy-palotának, mint a város hivatalos házasságkötő termének működtetését, benne családi, üzleti és protokoll rendezvényekhez teljes körű szolgáltatásokat nyújt. Az intézmény alaptevékenységén túli vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

        A felsőfokú végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorlás vagy letelepedés. Cselekvőképesség. Büntetlen előélet és nem áll fenn közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol vagy német nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        kulturális nagyrendezvények szervezésében szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kiemelkedő közművelődési tevékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat igazolása, az intézmény irányítására, működtetésére, és menedzselésére vonatkozó programterv, a végzettséget és képzettséget tanúsító okirat(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata összeférhetetlenségről, nyílt vagy zárt ülésről, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulásról, nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a benyújtott dokumentumok hitelességéről. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hermann-né Gesztrich Nikoletta osztályvezető nyújt, a 06-96-500-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60996/2016 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60996/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

        Személyesen: a polgármesternek, Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 1. Titkárság.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázat kiírója által felkért szakmai bizottság véleményezi. A bizottság ülését követően a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága értékeli a pályázatokat. A szakmai bizottság ülésére az érvényesen pályázókat személyes meghallgatásra meghívják. Az igazgató megbízásáról az Önkormányzat Közgyűlése dönt. A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyor.hu - 2016. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezetőnek a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. A kinevezés szerinti munkakör: a Kjt. vhr. 1. számú melléklet 7. pontjában feltüntetett „közművelődési szakember I., közművelődési szakember II.” munkakör. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony létesítése – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázatok zárt borítékban „Pályázat a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatói beosztásának betöltésére” megjelöléssel 1 eredeti és 2 másolati példányban Győr Megyei Jogú Város polgármesteréhez nyújtható be személyesen vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként (9021 Győr, Városház tér 1.).Tértivevényes postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.
Hiánypótlásnak helye nincs.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mufegyor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756402   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.