Intézményvezető/könyvtáros

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Határ Győző Városi Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2018. jan. 1. napjától 2022. dec. 31. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Békés megye, 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. utca 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladatát az Alapító Okiratban, az S intézményi SzMSz-ben meghatározottak szerint végzi. Mint vezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. Felel az intézmény gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a dolgozók felett. Kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a szakmai szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az intézmény SzMSz rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy Nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy Főiskolai könyvtárosi képzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A fentieknek megfelelő végzettségének valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,

        Rendelkezik a fentieknek megfelelő végzettséggel, továbbá a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy a magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázata benyújtásakor ezen képzésen részt vesz és azt igazolja.

        Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor részt vesz a könyvtári minőségirányítási ismereteket nyújtó 120 órás képzésen és azt igazolja, akkor vezetői megbízása kezdetétől számított 2 éven belül igazolnia kell a képzés elvégzését. Ennek hiányában a munkáltató a magasabb vezetői megbízást visszavonja.

        A könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

        A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a fent nevezett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

        Könyvtárban a jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű a munkakörnek megfelelő, a felsőoktatásban szerzett felsőfokú szakképzettséget igazoló, vagy szakirányú továbbképzésben szerzett okirat vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.

        Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        Betöltendő munkakör: könyvtáros

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        határozottság, önállóság, jó döntési képesség, ,

        Kiváló szintű kommunikációs képesség, ,

        Kiváló szintű kapcsolatépítő- és kapcsolattartó képesség, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázati anyag az alábbi tartalommal:

        részletes szakmai, fényképes önéletrajz,

        az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai

        három hónapnál nem régebbi, közalkalmazottak foglalkoztatásához alkalmas hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismeretek nyújtó tanfolyamot, vagy az elvégzését igazoló okiratot bemutatja

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/521-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.3236 /2017. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető/könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.3236 /2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető/könyvtáros.

        Személyesen: , Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat szakértői bíráló bizottság hallgatja meg, melynek írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a Képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapja - www.gyomaendrod.hu - 2017. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat iránt érdeklődő a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapja, az intézményt megismerheti.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

ID: 3185082   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.