Falugondnok

Gyepükaján Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyepükaján Község Önkormányzata

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8473 Gyepükaján, Kossuth Lajos utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok ellátása Gyepükaján község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 60. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször módosított 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, valamint a rendeletben és Gyepükaján Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat szakmai programjában foglaltak szerint. A falugondnok feladatai különösen: közreműködik az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása), a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, a gyógyszer kiváltásában és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében. Az alapfeladatokon túl közreműködik a község közterületeinek tisztán tartásában és épületeinek takarításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

        falugondnoki képzés vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        pályázó személyi adatai

        iskolai végzettséget igazoló okmány másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény

        érvényes "B" kategóriás gépjárművezetői engedély másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés megszerzését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trejer Gabriella nyújt, a 06/20/294-3999 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyepükaján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8473 Gyepükaján, Kossuth Lajos utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1216-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Gyepükaján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8473 Gyepükaján, Kossuth utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1216-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

        Személyesen: Trejer Gabriella, Veszprém megye, 8473 Gyepükaján, Kossuth Lajos utca 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Gyepükaján Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati eljárásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        önkormányzat hirdetőtáblái

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763386   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.