Intézményvezető

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyáli Bóbita Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. május 1-jétől 2023. április 30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Klapka utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és szakszerű irányításáért. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NMr. 2. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség.,

        257/2000 (XII. 26.) Kr. 3. § (3) bek. alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget igénylő gyakorla - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre jön létre, azonban újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével,

        ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló vezetői területen szerzett tapasztalat. - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        jó szervező, kommunikációs készség és kapcsolatteremtő-képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szükséges végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, továbbá nyílt vagy zárt ülés kérdéséről

        részletes szakmai önéletrajz,

        nyilatkozat továbbá: cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokség alatt nem áll, illetve az 1997. évi XXXI. tv. 15. § () bek.-ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetői program

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap Krisztina nyújt, a 06-29/544-141 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/933-2/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/933-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Pap Krisztina, Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. 121..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (Szociális és Egészségügyi Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyál Város honlapja - 2018. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot "Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat" jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 14.

ID: 3311644   Megjelentetés dátuma: 2018.02.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.