Intézményvezető

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyáli Liliom Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 1-jétől 2022. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Liliom utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény szakmai- és törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fenálló, határozatlan idejű alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatai (eredeti dokumentumok bemutatása mellett), szakmai és vezetői gyakorlat igazolása, vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatok az alábbiakról: személyes adatok véleményezésben résztvevők általi megismerhetőségéről, nyílt vagy zárt ülés kéréséről, élni kívn-e az NPK véleményezési jogkörével

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sághi Tamásné nyújt, a 06-29-544-140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/12746/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/12746/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Sághi Tamásné, Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (OKB) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. október 10.

        Új Gyáli Újság - 2016. október 10.

        Gyál Város honlapja - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat "Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői pályázat" jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739679   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.