Közművelődési szakember I., II., vagy főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros

Gyál Város Önkormányzata

A munkavégzés helye
Pest megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Gyál Város Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 15.- 2023. július 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladati ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezése, az intézmény programjának irányítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a 150/1992. (XI.20.) Kr. (Kjtvhr.) rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 150/1992. (XI.20.) Kr. 6/A. § (1) bek., 6/B. § (5) bek., 6/F. §, valamint a 6/G. § (2) bek.-ben meghatározottak,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat

        Kjtvhr. 6/A. § (1) bek. a) pont aa) alpontja szerinti felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy az a) pont ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves gyakorlat, vagy a 6/B. § (5) bek. a) pont aa) alpont szerinti felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, vagy az a) pont ab) alpontban megnevezett végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        szervező- és kommunikáció képességek, kreativitás, problémamegoldás,

        település helyi kultúrájának ismerete, civil szervezetek működésének ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival)

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        a szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, az eredeti okiratok bemutatása mellett

        a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat

        szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, továbbá, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselőé-testületi tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap Krisztina nyújt, a 0629/544-141 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/14617/2018. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember I., II., vagy főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/14617/2018., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember I., II., vagy főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros.

        Személyesen: Pap Krisztina, Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyal.hu - 2018. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot „az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. em.121.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 11.

ID: 3387335   Megjelentetés dátuma: 2018.05.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.