Igazgatási csoportvezető

Faddi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal

igazgatási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyedi jogszabályokban a jegyző részére megállapított feladat és hatáskörök közül a munkaköri leírásban részére rögzített feladatok.

Ellátandó feladatok:

Távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti a jegyzőt. Részt vesz az előterjesztések/beszámolók elkészítésében. Segíti a polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok ellátását. Összefogja és koordinálja, felügyeli és ellenőrzi a igazgatási csoport munkáját.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézi a köztisztviselők, közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak személyi ügyeit. Elkészíti a teljesítményértékeléseket és minősítéseket. Intézi a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, kereskedelmi és ipari hatósági feladatokat, a mezőgazdasági,- állat és növény egészségügyi, valamint a parlagfűvel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a jegyző hatáskörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Faddi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségéről, kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Elvira nyújt, a +36 74/447998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa Gy utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2556-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2556-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási csoportvezető.

        Személyesen: Dr. Percsi Elvira , Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy utca 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző formailag és tartalmilag megvizsgálja és kiválasztja a meghallgatandó jelöltek körét. Ezt követően dönt a polgármester egyetértésével. a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. Az elbírálást követően a döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatot érvénytelennek minősítjük. a pályázat csak akkor érvényes, ha valamennyi formai és tartalmi követelménynek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.fadd.hu - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822287   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.