Gondozási központ vezető

Erdőtelek község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

gondozási központ vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 1-től 2022. január 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3358 Erdőtelek, Fő utca 119.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény laptevékenysége: idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás. Ellátja továbbá a 450 adagos konyha működtetését is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/200.(I.7.) SzCsM.r. 3. sz. melléklet 8.1 alpontja szerinti felsőfokú szakirányú felsőfokú képzettség.,

        az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés,illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,cselekvőképesség,büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,végzettséget,szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.,intézmény vezetésére vonatkozó programot,fejlesztési elképzelést,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat, amelyben hozzájárul pályázati anyagának, személyes adatainak harmadik személy általi megismeréséhez,hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, hogy a KJT.41.§(2) összeférhetetlenség nem áll fenn, ill. megszünteti, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják pályázatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőcseiné Nagy Mária nyújt, a 36 596 100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Erdőtelek község Önkormányzata címére történő megküldésével (3358 Erdőtelek, Fő utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3783/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gondozási központ vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Erdőtelek község Önkormányzata címére történő megküldésével (3358 Erdőtelek, Fő utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3783/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: gondozási központ vezető.

        Személyesen: Forgács Jánosné, Heves megye, 3358 Erdőtelek, Fő utca 105. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a pályázati határidő lejárta után, a szakmai véleményeztetés követő soros képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erdotelek.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdotelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772034   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.