Közművelődési szakember

Ercsi Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól 2017.03.01-től 2022.02.28-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2451 Ercsi, Fő u. 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési szakember munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézményhez tartozó múzeumok működtetése, közreműködés a városi kulturális rendezvények szervezésében. Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok: Munkaköri feladatai ellátása mellett ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, illetve az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott kulturális programok megszervezését. Feladata az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, - a 150/1992. ( XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a), továbbá 6/B. § (1) bekezdés a) és 6/E. § (1) bekezdés a) pontja, vagy 6/F. § (1) bekezdése szerinti végzettség és szakképzettség,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - magyar állampolgárság,

        - büntetlen előélet,

        - a 150/1992. ( XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a), továbbá 6/B. § (1) bekezdés a) és 6/E. § (1) bekezdés a) pontja, vagy 6/F. § (1) bekezdése szerinti végzettség és szakképzettség,

        - a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,

        - a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 6/B. (1) bekezdés c) pontjában, a 6/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, legalább öt év szakmai gyakorlat,

        - tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

        - kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,

        - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

        - az intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        - szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival);

        - a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program;

        - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

        - az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat;

        - szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata;

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        - a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez;

        - a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győri Máté polgármester nyújt, a 0625/515-602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ercsi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2451 Ercsi, Fő u 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 637-12/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Ercsi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi 40/1. út Adonyi 40/. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 637-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

        Személyesen: Győri Máté polgármester, Fejér megye, 2451 Ercsi, Fő u 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága véleményezi, majd a pályázatok elbírálásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ercsi Város Önkormányzat internetes portálja - 2016. október 15.

        Ercsi Híradó - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ercsi,hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772243   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.