Docensi

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék

docensi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
a molekuláris neurobiológia, szabályozásbiológia, rendszerbiológia, élettani vizsgálómódszerek, szövettani és más neurobiológiai méréstechnikák tudományterületein folyó oktatási-, tudományos- és szakmai közéleti munka végzésében. A pályázó a felsorolt diszciplínákban rendelkezzék átfogó tudással. Elvárás szakterületén magas színvonalú előadások tartása az alap-, mesterszakos és doktori képzésben magyar és idegen nyelven, és a vizsgáztatás szervezése. Feladata továbbá összefogni az oktatott szakterület tantárgycsoportját, anyagát önállóan összeállítani, a tananyag tartalmi és módszertani korszerűsítése. Alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére. Közreműködik doktori és habilitációs eljárásokban. A megjelölt tudományterületén rendszeres, az intézeti előírásoknak megfelelő szakirodalmi tevékenységet fejt ki. Részt kell, hogy vállaljon tanszéki, intézeti és egyetemi szintű tudományszervezési és kutatási/szakmai forrásteremtő munkákban, pályázati csoportok tevékenységét fogja össze, kutatásfejlesztési megbízásokat szerez. Kezdeményező és irányító szerepet kell betöltenie az egyetemi és a tágabb szakmai közéletben. Az oktatásszervezési feladatok megoldásában bírjon elegendő tapasztalattal. El kell látnia a rábízott egyetemi, kari, tanszéki tisztségeket. Rendelkezik széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel. A hazai és a nemzetközi tudományos közéletben feladata tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képviselete. Törekednie kell az egyetemi tanári követelmények teljesítésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Egyetemi végzettség (honosított),

        Tudományos fokozat (honosított)

        Habilitáció

        A pályázónak nemzetközileg elismert kutatási tevékenységgel kell rendelkeznie.

        Minden pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. évi törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázatnak tartalmaznia kell

        részletes szakmai önéletrajz

        MTMT szám

        egyetemi végzettséget igazoló okirat

        PhD fokozat és a habilitáció megszerzését tanúsító okiratok

        nyelvtudást igazoló okirat

        belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról; (Kérni a strategia@rk.elte.hu emailcímen lehet dr. Rigó Kinga irodavezetőtől.)

        külső pályázó esetén erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén kell benyújtani).

        A pályázóknak nyilatkozni kell arról, hogy

        a pályázó hozzájárul pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez

        sikeres pályázat esetén hozzájárul oktatói munkájáról készülő hallgatói véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához

        sikeres pályázat esetén oktatói nyilatkozatát az ELTE számára adja le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTK/6843/5 (2016.) , valamint a munkakör megnevezését: docensi.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTK/6843/5 (2016.), valamint a munkakör megnevezését: docensi.

        Elektronikus úton a Dékáni Titkársága részére a titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési feltétele: - a más intézményben szerzett habilitáció esetén annak a kinevezésre javaslatot tevő bizottság ülése előtti egyetemi elismerése.
- külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756391   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.