Könyvtárvezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
Némedi Dénes Könyvtárába

könyvtárvezetői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - a könyvtár beszerzési, feldolgozási, szolgáltató és tudományos munkájának tervezése, szervezése, irányítása; a könyvtár könyv-, szakfolyóirat és média anyagának – elsősorban költségvetés szerinti – gyarapítása (gyűjtőköri együttműködésben az Egyetemi Könyvtári Szolgálattal); - a könyvtár rendeltetésszerű működésének, a könyvtár főbb feladatainak (különösen állományszervezés, on-line szolgáltatások, kari oktatók publikációs és idézettségi adatainak nyilvántartása stb.) megszervezése, irányítása; - a könyvtári munka szakmai fejlesztése; - a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő szolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése. További feladatok:
- a karon folyó alaptevékenység könyvtári eszközökkel való ellátása; - a tudományos kutatómunka támogatása; - az egyetemi könyvtári integrált rendszer moduljai használatának szervezése és irányítása a kari könyvtárban; - a könyvtárosok rendszeres továbbképzésének biztosítása, a hallgatók könyvtárhasználati (különös tekintettel a könyvtár-informatikai) ismereteinek megalapozása, általános műveltségének elmélyítése, értelmiségivé válásának segítése könyvtári eszközökkel;
- a kari könyvtár képviselete a különböző szakmai fórumokon;
- tevékeny részvétel a kari Könyvtári Bizottság munkájában, a kari könyvtár képviselete az ELTE könyvtári hálózata Egyetemi Könyvtári Tanácsában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség

        magas szintű angol nyelvtudás

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatás területén szerzett könyvtárvezetői gyakorlat

        több éves könyvtárosi, közgyűjteményi területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,

        jó kommunikációs készség,

        magas szintű informatikai, technikai ismeretek,

        nyitottság az új technológiák iránt, innovatív megoldások alkalmazása,

        jó koordinációs és szervezői képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza, (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

        motivációs levél; (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

        a könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tervek (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

        oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és a pályázó által az „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)

        aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó hozzájárulása a pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez

        Kérjük az e-mailben illetve a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2448/1 (2016) valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁTK/2448/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁTK/2448/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezetői.

        Elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba, vagy postai úton .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768687   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.