Egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szemináriumok vezetése a 20. századi magyar, valamint német irodalom- és médiatörténeti, továbbá irodalom- és médiaelméleti tárgykörben;
német nyelvű kurzusok és konzultációk tartása;
szakdolgozatok témavezetése és bírálata;
részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban és a tanszék nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, kutatási együttműködések koordinálása;
aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális tananyag) elkészítésében;
önálló kutatások folytatása és rendszeres publikációs tevékenység;
közreműködés a tudományos diákkör munkájának segítésében, a tehetséggondozásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        szakirányú egyetemi végzettség, megszerzett doktori fokozat (PhD), az alábbi tudományterületek egyikéből: a 20. századi magyar és német irodalom- és médiatörténeti, továbbá irodalom- és médiaelméleti tárgykörre vonatkozó magas szintű tudományos kutatói és kritikusi tapasztalat

        rendszeres és jelentős publikációs tevékenység az említett területeken

        az említett területek valamelyikéhez illeszkedő tematikájú tudományos értekezéssel megszerzett doktori (PhD), illetve azzal egyenértékű tudományos fokozat

        német felsőfokú nyelvvizsga, valamint egy további középfokú nyelvvizsga élő idegen nyelvből

        a vizuális kultúra és a fotográfia elméleteiben való jártasság, nemzetközi publikációk

        a pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az ELTE BTK-n adjunktusi munkakörben szerzett oktatói tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz (elektronikus úton is)

        tudományos munkák jegyzéke (elektronikus úton is)

        tudományos fokozat, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar címére történő megküldésével (1088 Budapest, Dékáni Titkárság, Múzeum krt. 4/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/3600/4(2016) , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus .         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/3600/4(2016), valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus .

és

        Elektronikus úton az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkársága részére a dekan@btk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a benyújtott dokumentumok és személyes interjú alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833735   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.