Egyetemi tanári

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Politikatudományi Intézet

egyetemi tanári

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-részvétel a Politikatudományi Intézet oktatói munkájában, ezen belül:
-az Európai Unió politikai rendszerével, valamint civil társadalommal, szociális párbeszéddel kapcsolatos előadások tartása politológia BA és politikatudomány MA szakon;
-oktatási tevékenység ellátása politológia alap- és mesterszakon;
-gyakorlati órák, illetőleg szemináriumok tartása, vizsgáztatás; -évfolyam,- és szakdolgozat konzultáció; -PhD képzésben részvétel (oktatói, témavezetői tevékenység);
-tankönyvek, jegyzetek és oktatási segédanyagok írása, lektorálása; -tudományos kutatómunka végzése;
-a fiatal oktatók, kutatók szakmai munkájának irányítása és segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázónak meg kell felelni a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, valamint az ELTE SZMSZ III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerben előírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréshez szükséges követelményeknek, amelyek különösen:

        politikatudományi habilitáció

        legalább tízéves, egyetemi oktatásban szerzett oktatói gyakorlat,

        témavezetői tevékenység a politikatudomány területén működő doktori iskolában, legalább három, már abszolutóriumott szerzett témavezetett hallgatóval

        folyamatos kutatói tevékenység

        magyar és idegen nyelven folytatott, magas szintű, folyamatos publikációs tevékenység

        a szakterületet érintő, megjelent monográfia, tankönyv

        részvétel hazai és nemzetközi tudományos fórumok munkájában

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A teljes pályázatot 1 eredeti, 3 másolati és 1 szűkített példányban (vagyis a végzettséget, fokozatot igazoló okiratok nélkül) kell benyújtani. A szűkített példányt DVD-n és nyomtatva is be kell adni).

        Kérjük, hogy a beadvány elektronikus változatát legfeljebb 3 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc(x) vagy pdf fájlba szerkesszék. Ha valamely résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor azt kis felbontásban kérjük!

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        MTMT azonosító számot

        a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra

        a pályázó szakmai, oktatásfejlesztési és kutatási terveit

        azon tudományág(ak) megnevezését, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző,

        szakmai önéletrajzot (listaszerű), és legfeljebb egy oldal terjedelmű tömörített változatot,

        eddigi felsőoktatási oktatási tevékenység bemutatását,

        a MAB előírás szerinti publikációs jegyzéket (kiemelve a tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt),

        idézettségi jegyzéket,

        minden olyan dokumentumot, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelemben vehető lehet,

        írásos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek

        külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        az alábbi iratok hitelesített másolatát:

        végzettség;

        tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos fokozat esetén annak honosítását is csatolni kell);

        habilitáció (más intézményben szerzett habilitáció esetén annak honosítását vagy elismerését is csatolni kell)/ vagy habilitációval egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a beküldő intézmény által;

        nyelvvizsga-bizonyítvány;

        ha van, MTA doktora oklevél.

        Külső pályázó esetén közjegyző, belső pályázó esetén a Dékáni Hivatal ügyintézője hitelesíti a fenti iratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/11628/8/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanári.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar címére történő megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/11628/8/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanári.

        Elektronikus úton az ELTE ÁJK Dékáni Hivatala részére a titkarsag@ajk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3 / vagy postai úton. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827764   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.