Gazdasági igazgató

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

gazdasági igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában és egyéb jogszabályokban a gazdasági vezető számára meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Az Ávr. 12. § (1) - (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett

        okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy

        gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

        az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély csatolása,

        a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés lehetősége.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közgyűjteményben, költségvetési szervnél szerzett szakmai vagy vezetői tapasztalat,

        idegennyelv-tudás,

        uniós projekt megvalósításában szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével,

        szakmai vezetői koncepció,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás),

        a szakmai végzettséget, az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt, és amennyiben rendelkezik nyelvtudással, a nyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat), vagy az okiratok pályázat benyújtásakor eredetiben való bemutatása,

        a megbízás jogszabályi feltételeinek teljesítéséhez szükséges, szakmai illetve vezetői gyakorlat igazolása (jogviszonyigazolás),

        a pályázónak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kucska Ágnes nyújt, a +36 (1) 795-4395 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3269/2016/HUMAN , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1054 Budapest, Akadémia utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3269/2016/HUMAN, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató.

        Személyesen: dr. Kucska Ágnes, Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. 4. 439.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább öttagú bizottságot a munkáltatói jogkör gyakorlója kéri fel. A bizottság munkájában a Miniszter képviselője is részt vesz. A munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a Miniszter dönt. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapja - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés szerinti munkakör megnevezése: a Vhr. 1. számú melléklet 8.4 pontjában feltüntetett egyéb közalkalmazotti munkakörök egyike. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján a gazdasági vezető kinevezése és felmentése, vagy a vezetői megbízása, megbízásának visszavonása tekintetében a munkáltatói jogokat az emberi erőforrások minisztere gyakorolja, egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az intézmény főigazgatója jogosult. Újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. § szerint kerül sor. A pályázatot a pályázónak az Emberi Erőforrások Minisztériuma Humánpolitikai Főosztályára (1051 Budapest, Arany János utca 6-8.) kell személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyújtani dr. Kucska Ágnes jogi referens (tel.: +36 (1) 795 4395), távollétében Bognár Angéla közszolgálati referens (tel.: +36 (1) 795 6130) részére, előre egyeztetett időpontban, munkaidőben, hétfőtől-csütörtökig 8.00 - 16.30-ig, pénteken 8.00 - 14.00-ig. A postai úton beküldött pályázatok nem fogadhatóak el. A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Humánpolitikai Főosztálya a pályázó részére visszaküldi.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750207   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.