Rektor

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A munkavégzés helye
Budapest, Pest megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.)

rektor (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1-től 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1085 Budapest, Üllői út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen:
felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért; gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, valamint az intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat; irányítja az intézmény képzési, tudományos kutatási, tehetséggondozási, minőségbiztosítási tevékenységét; összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját; képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban; együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a hatékony szervezeti és működési rend kialakításában és az intézmény gazdaságos működtetésében; a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért és összefogásáért; kapcsolatot tart az intézmény érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel; koordinálja az intézmény együttműködését más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel; az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nftv. 36. § (3) bekezdésének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         mesterfokozat (az Nftv. 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség) és szakképzettség;

§         határozatlan időre szóló teljes munkaidejű egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás;

§         az Nftv. szerinti tudományos fokozat;

§         a felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek és gyakorlat;

§         legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert, - B2 szintű általános nyelvi komplex – nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat;

§         büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;

§         az Nftv. alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;

§         a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

§         munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását;

§         tudományos fokozatának, szakmai és egyéb díjainak felsorolását, bemutatását;

§         idegennyelv-tudásának igazolását;

§         szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetői tevékenységét;

§         hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját;

§         az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit;

§         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatát;

§         minden olyan információt és iratot, melyet a pályázó fontosnak tart.

§         A pályázathoz mellékelni kell:

§         aláírt, részletes szakmai önéletrajzot;

§         a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát;

§         a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti alkotások, díjak jegyzékét;

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;

§         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság igazgatója nyújt, a 06-1/459-1500/55222 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47573-5/2014/INTFO , valamint a munkakör megnevezését: rektor. §         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47573-5/2014/INTFO, valamint a munkakör megnevezését: rektor.

vagy

§         Személyesen: Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság, Pest megye, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Nftv. 12. § (3) bekezdésének d) pontjában, valamint a 37. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: a rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus véleményezi és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         2014. december

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban postai úton vagy személyesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Semmelweis Egyetem rektori magasabb vezető megbízatására.” A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 15.

ID: 1958881   Megjelentetés dátuma: 2014.12.16.   Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.