Jegyző

Ecséd Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ecsédi Polgármesteri Hivatal

jegyző (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3013 Ecséd, Szabadság utca 139.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, és ellátja a polgármesteri feladatmeghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervezői, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakszerű pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért. munkában szükséges

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állami és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a továbbképzési kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5.sz. mellékletére.

        Végzettséget igazoló dokumentumok, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása.

        Nyilatkozat - hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárásban.

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        Legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

        A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maksa Mátyás polgármester nyújt, a 06-30-9634-633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ecséd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3013 Ecséd, Szabadság utca 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1827/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Ecséd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3013 Ecséd, Szabadság utca 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1827/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton Maksa Mátyás polgármester részére a maksa.matyas@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármely szakaszában, eredménytelenné nyilvánítsa. A munkáltatói jogkör gyakorlója új közszolgálati jogviszony létrejötte esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ecsed.hu - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824437   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.