Intézményvezető (magasabb vezetői)

Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2017.01.01-2021.12.31.)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2336 Dunavarsány, Árpád utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Alapító Okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, színvonalas szakmai munkájának, takarékos gazdálkodásának szervezése, irányítása és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, illetve kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2. számú melléklet I/1 pontjában előírt képesítés,

        • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        helyismeret

        • szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése, • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        • magyar állampolgárság, • büntetlen előélet, • cselekvőképesség, • helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • szakmai önéletrajzot, • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, • a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilágyi Ákos jegyző nyújt, a 06-24-521-049 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4161/2016.GYEJO , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetői (magasabb vezetői).         Postai úton, a pályázatnak a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4161/2016.GYEJO, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetői (magasabb vezetői).

        Elektronikus úton Horváth Andrea részére a jegyzo@dunavarsany.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Horváth Andrea, Pest megye, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani az alábbi címre: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. A Társulási Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dunavarsány Város Önkormányzat honlapján - 2016. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bérezés és egyéb juttatás:
• Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ennek – a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
• Szolgálati lakás biztosítása nem megoldható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunavarsany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826260   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.