Igazgató

Dunaföldvár Város Önkormányzata

A munkavégzés helye
Tolna
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Dunaföldvár Város Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 01-től 2023. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, teljes jogkörű képviselete, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. §.(1) bekezdés aa) alpont, b)-c) pont szerinti képesítés,

        Az intézmény alaptevékenységének megfelelő - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, feltéve, hogy a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik.

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

        A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. §. (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzése. Mentesül a képzés elvégzése alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szakirányú képzésben szerzett,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        A képesítést igazoló okiratok másolata.

        Államháztartási és vezetési ismeretek megszerzését igazoló okirat másolata (amennyiben a pályázó már rendelkezik az okirattal).

        A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízástól számított 2 éven belül vállalja az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését..

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetőleg az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízás esetén megszünteti..

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 06/75/541-553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/1598/2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/1598/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott véleményező bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslatának ismeretében a képviselő-testület dönt a magasabb vezetői megbízásról. A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

ID: 3445699   Megjelentetés dátuma: 2018.07.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.