Testnevelő

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Kossuth utcai feladatellátási hely

testnevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, testnevelő szakos tanár,

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakvizsga megléte.

        Gyógytestnevelő szakos végzettség.

        5 év szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul, valamint a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő kezeléséhez).

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok. Nem kell erkölcsi bizonyítvány abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt jogviszonyára való tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el.

        nyilatkozat cselekvőképességről

        a páyázatot és mellékleteit zárt boritékban1 eredeti (hiteles másolat) és 2 másolati példányban kérjük

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóvizi Erika nyújt, a 52/518-615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Kossuth utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12159/2016 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12159/2016, valamint a munkakör megnevezését: testnevelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapján - 2016. november 18.

        Debreceni Egyetem hirdető tábláján - 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818544   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.