Egyetemi docens

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Élelmiszertechnológiai Intézetbe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi utca 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az élelmiszertudományi tantárgyak oktatásában a DE MÉK különböző szakjain. A rábízott előadások tartása magyar és angol nyelven, elsősorban az Élelmiszermérnöki BSc, az Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc, továbbá a Táplálkozástudományi MSc szakokon, valamint a DE PhD doktori képzésben, különös tekintettel az Élelmiszertechnológia I-IV., Élelmiszeripari nyersanyagismeret, Méréselmélet és kísérlettervezés c. tantárgyak oktatásában.
Kutatómunka folytatása a növényi és állati termékek minősége és feldolgozása kapcsolatrendszerében, különös tekintettel az élelmiszeripari technológia fejlesztése területén. Feladatai közé tartozik továbbá az Intézetben folyó kutatásokban való részvétel, önálló kutatások végzése, illetve témavezetői feladatok ellátása.
Vegyen részt minden olyan intézeti munkában, amely az Intézet szakmai fejlődését segíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök MSc, vagy élelmiszermérnöki végzettség,

        élelmiszertudományok területén szerzett PhD doktori fokozat

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        rendelkezzen legalább 8 éves szakirányú szakmai gyakorlattal diplomás munkakörben, amelyből 4 év felsőoktatási intézményben szerzett oktatói gyakorlat

        nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét és rendelkezzen elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel, valamint legalább 50 ponttal (szakmaspecifikus alkotás + publikáció + idézettség), amely a MAB Agrártudományok Bizottsága ajánlása szerint számítandó

        legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére

        PhD fokozat megszerzésétől minimum további 5 éves egyetemi oktatói gyakorlat szükséges, amennyiben 15 év oktatói gyakorlata van, ettől el lehet térni

        rendelkezzen az Intézet profiljába illeszkedő kutatási és publikációs tevékenységgel

        Microsoft Office felhasználói szintű ismerete

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        habilitált doktori cím megléte

        előnyt jelent, ha részt vett angol nyelvű oktatásban

        egyéb nyugat európai nyelvből nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség, precizitás, csapatszellem, lelkiismeretes munkavégzés, jó szervezőkészség,,

        önálló munkavégző képesség, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást, habilitációs oklevelet (amennyiben rendelkezik vele) igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. MÉK Dékáni Hivatal . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1406-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1406-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2016. október 6.

        https://kozigallas.gov.hu - 2016. október 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756413   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.