Egyetemi tanár

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Ágazati Gazdaságtan és Módszertani Intézet Kutatásmódszertan és Statisztika Tanszékre

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyfelelősséggel együtt járó oktatási és oktatásszervezési feladatok ellátása a különböző képzési szinteken a statisztikai-, agrárökonómiai-, illetve ökonometriai témakörökkel összefüggésben. PhD hallgatók kutatómunkájának irányítása, részvétel a kari doktori iskola, valamint a doktori iskola tanácsának munkájában. Konferenciák szervezése, külföldi szakmai kapcsolatok fejlesztése, tanterv és tananyagfejlesztése, meglévő és új szakok akkreditációs anyagának elkészítésében közreműködés. Kutatási pályázatok készítése, szakmai eredmények hazai és nemzetközi publikálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        doktori fokozat

        egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        amennyiben magyar állampolgár, habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat

        tudományterületének olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki

        az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére

        idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart

        a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság aktuális szakterületére meghatározott egyetemi tanári követelményeinek való megfelelés

        doktori értekezések és/vagy sikeres kutatási pályázatok témavezetése

        tájékozottság tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, azok továbbfejlesztése

        hazai és nemzetközi elismertség, amit a hazai és idegen nyelvű publikációk, szakkönyvek, a hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvétel is bizonyít

        önálló kutatócsoport vezetésére való képesség, iskolateremtő tevékenység folytatása

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MTA doktori cím.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatot tartalomjegyzékkel ellátva kérjük benyújtani (a tartalomjegyzék angol nyelven is benyújtandó)

        a pályázó válasza a pályázati kiírásra, amelyből kiderül, hogy az adott kiírásra jelentkezik (angol nyelven is)

        szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű, időrendi megadása: tudományos eredményeinek és azok elismerésének bemutatása, valamint az eddigi felsőoktatási tevékenysége, ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatok megadása (különös tekintettel az angol nyelven is benyújtandó részekre)

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét; szakmai díjait; szakmai, tudományos munkáját; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, valamint munkájára vonatkozó jövőbeni terveit

        mellékletként – megjelenési nyelvükön feltüntetve - szakmai publikációk és tudományos munkák teljes listája, külön kiemelve a tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt (MTMT adatbázisból)

        kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu)

        azon tudományág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette, ha több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző, továbbá külön nyilatkozat arról, hogy mely tudományágban kéri a MAB bizottság kívánalomrendszere szerinti véleményezést

        végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hitelesített másolata (külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés hitelesített okirat másolata)

        doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) igazoló okiratok hitelesített másolata

        amennyiben a pályázó rendelkezik habilitációval, akkor az azt igazoló okirat hitelesített másolata vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a beküldő intézmény által

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot az egyetem rektorának címezve 4 teljes (1 eredeti és 3 másolat) + 1 szűkített (másolati) példányban, valamint a szűkített példányt elektronikus változatban (CD, DVD) is be kell nyújtani

        a szűkített példány tartalma nyomtatásban és elektronikusan is: a MAB útmutatónak megfelelően egy-egy magyar és angol nyelvű dokumentum (külön fájlokban), valamint mellékletként (külön dokumentum/fájl) a publikációs lista; kérjük, a beadvány elektronikus változatát 3 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc(x) vagy pdf fájlba szerkeszteni (ha valamely résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor azt kis felbontásban kérjük)

        belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti

        az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos további tudnivalók a www.mab.hu - Beadványok - Egyetemi tanári pályázat - ET bírálati szempontok (új) címszó alatt érhetők el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf. 400., . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/612-26/2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/612-26/2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2016. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768781   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.