Tanársegéd

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Egészségtudományi Intézet nem önálló Sürgősségi és Oxiológiai Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános feladatok: Részvétel a tanszék által gondozott tárgyak oktatásában, a szakdolgozatok és diákköri munkák, pályázatok gondozásában, a szemináriumok, gyakorlatok vezetésében a tanszéki kutatásokban és egyéb, tanszékhez kötődő feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, mentőtiszt,

        egyetemi végzettség

        doktori képzés megkezdése

        egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság

        oktatási feladatokban a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széles körű tájékozottság,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mentőtiszt munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, oktató, kutató tevékenységét és annak eredményeit, szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatát, személyi adatlapot (mely az EK Dékáni Hivatal Személyzeti Részlegén beszerezhető)

        részletes szakmai önéletrajzot

        publikációs jegyzéket

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérésének igazolását

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. Dékáni Hivatal. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKDH/548/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKDH/548/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2016. október 4.

        www.foh.unideb.hu - 2016. október 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751449   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.