Intézményvezető

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csurgó Járási Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. 11. 02 - 2021. 11. 01-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény fenntartója a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás. Az intézmény ellátja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települések közigazgatási területén a szociális alapszolgáltatásokat (családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), gyermekjóléti alapszolgáltatást (gyermekjóléti szolgálat), valamint kiegészítő tevékenységként a helyettes szülői hálózat működtetését.
Az intézményvezető irányítja, koordinálja, ellenőrzi az intézmény alkalmazottainak tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, gazdálkodik a rendelkezésre álló költségvetésből, képviseli az intézményt. A vezető közreműködik a napi szakmai munka ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        a15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. 1. pontjában foglaltak szerint,

        Legalább 5 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség,

        B kategóriás jogosítvány.

        Felhasználó szintű MS office irodai alkalmazások ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális szakvizsga megléte,

        Szociális és gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat,

        A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települések helyismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, kiegészítve a jövőbeni elképzelésekkel,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga - megbízás elnyerésétől számított - két éven belül történő megszerzését.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályáztató általi kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul,

        Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa megismerje, és abba betekintsen.

        Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ban meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

        Nyilatkozat arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt, a 82/471-388/112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/4130/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/4130/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: A Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás Füstös János elnök részére, Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csurgó Városi Televízió - 2016. szeptember 19.

        Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu - 2016. szeptember 19.

        A társulásban résztvevő településeken szokásos módon - 2016. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az újonnan létesített jogviszony esetén a pályázatot elnyerő próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra.
A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgoikisterseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731292   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.