Óvodavezető

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csökmői Játésziget Óvoda

vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti, intézményirányítási feladatok ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatály alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejű pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz; motivációs levél; az intézményvezetésére vonatkozó szakmai program; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvámy; a pályázó nyilatkozaza arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor polgármester nyújt, a 06-54-443-601 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1539/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth utca 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1539/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervek véleményezését követően, Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Csökmői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakást az Önkormányzat nem tud biztosítani.
A pályázat kiírója, fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768784   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.