Intézményvezető

Csépa Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

"Őszikék" Egyesített Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5475 Csépa, Rákóczi utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonalas munkájának, gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása. Az intézmény tevékenységi köre: idősek otthona, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000.(I.07.) SzCsM rend. 3. sz. mellékletében előírt képesítés, figyelemmel a 257/2000(XII.26) korm.rendeletben foglaltakra,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        szociális szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

        B kategóriás jogosítvány

        gyakorlat azonos feladatellátású intézményekben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

        büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

        végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György nyújt, a 06-56-323-001; 06-30-228-8910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 179/2016(IX.14.) , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 179/2016(IX.14.), valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázat benyújtásának határidejét követő testületi ülésen. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csépa község honlapja www.csepa.hu - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761466   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.