Tagintézmény-vezető

Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csaba József Általános Művelődési Központ Ivánci Tagóvodája
Tagintézmény

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01. - 2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9931 Ivánc, Petőfi Sándor utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezető feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata (amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről)

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;

        A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl.: munkáltatói igazolás)

        Szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sütőné Joó Irén nyújt, a 94/442-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2016., valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

        Személyesen: Dr. Sütőné Joó Irén, Vas megye, 9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a magasabb vezetői megbízásról az ÁMK igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csakanydoroszlo.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745946   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.