Tanyagondnok

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége

tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Álmos út 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, figyelembe véve a feladatkört meghatározó jogszabályokat, pl.: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint az intézmény szakmai programját stb.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a végrehajtására vonatkozó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        Tanyagondnoki képesítés megléte, vagy a képesítés megszerzésének 2 éven belüli vállalása.Büntetlen előélet, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. Kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs készség, helyismeret, szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata. Büntetlen előéletet igazoló, 30 napnál nemrégebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Részletes szakmai önéletrajz.Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését (amennyiben nem rendelkezik tanyagondnoki képesítéssel), és a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filóné Barta Szilvia nyújt, a 06/56/477-001/8 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3991/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3991/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.

        Személyesen: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalának bizottsága hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.cibakhaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cibakhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754746   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.