Intézményvezető

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. január 1.- 2021. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1.- 2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyei feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a társult tagönkormányzatokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés, - szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés, - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, - büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.,

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata; szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás; hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes adatok kezeléséről, nyilatkozat pályázat megismerhetőségéről, nyilatkozat kizáró ok fenn nem állásáról, részletes szakmai program az intézmény vezetéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Diósgyőri Gitta jegyző nyújt, a 06/53-511-407 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/9344/2016. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/9344/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton Takáts László elnök részére a polgarmester@cegledph.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Takáts László elnök, Pest megye, 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkező eseti bizottság véleményezi,
A pályázókat a társulás eseti bizottsága meghallgatja,
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        közigállás-on - 2016. október 17.

        www.ctkt.hu, www.cegled.hu - 2016. október 17.

        Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások nem teljes körűen kerültek rögzítésre, részletes terjedelemben a www.ctkt.hu, ill. a www.cegled.hu honlapon megtalálhatók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ctkt.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772020   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.