Főállású egyetemi docens

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi Kar, Matematika Intézet
Sztochasztika Tanszék

főállású egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Meghatározó szerep vállalása a Sztochasztika Tanszék oktatási tevékenységében. Matematikai tartalmú tárgyak oktatása és gondozása a műszaki és természettudományos képzésben BSc, MSc és PhD szinten. Egyes, a Sztochasztika Tanszékhez tartozó tárgyak kidolgozása, gondozása, és oktatása matematikus és fizikus képzésben BSc, MSc és PhD szinten. TDK, diploma és PhD dolgozatok témakiírása és témavezetése.
Magas színvonalú tudományos munka végzése. Kutatási eredmények rendszeres publikálása rangos nemzetközi folyóiratokban. Rendszeres részvétel és előadás rangos nemzetközi konferenciákon és egyéb szakmai fórumokon. A tanszékvezetőtől kapott megbízásoknak megfelelően a tanszék működéséhez szükséges és egyéb tanszéki adminisztratív és szervezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó folytasson a Tanszék kutatási profiljába illeszkedő kutatási tevékenységet a modern valószínűségszámítás területén. Legalább két éves, neves külföldi egyetemen vagy matematikai kutatóintézetben szerzett posztdoktorális tapasztalattal rendelkezzen.

        Nemzetközi szinten elismert kutatási tevékenységet folytasson, ami magában foglalja neves folyóiratokban való publikációs tevékenységet is, valamint igazolja, hogy többször volt meghívott vagy plenáris előadó jelentős nemzetközi konferenciákon.

        Az egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), valamint a BME Szervezeti és Működési Rendje és az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

        A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

        munkahelyének megnevezését, beosztását

        tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását

        szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit

        jelentősebb tanulmányútjait

        a BME számára bevételt szerző tevékenységét (nem egyetemi közalkalmazott - külső pályázónál: e vonatkozású elképzeléseit, illetve az elmúlt három éven belüli hasonló tevékenységeit)

        oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit

        A pályázathoz mellékelni kell:

        részletes szakmai önéletrajzot

        tudományos munkák Magyar Tudományos Művek Tára (mtmt) hivatkozását és a 10 legfontosabb publikáció jegyzékét

        az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá a vonatkozó jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, illetve az arra való utalást, hogy a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a BME-hez már korábban benyújtott, ott fellelhetők és érvényesnek tekinthetők

        három, a pályázó szakterületén dolgozó nemzetközileg elismert szakember megnevezését és elérhetőségét, akiket a dékán felkérhet a pályázó tudományos munkájának referálására (a megnevezettek közül legalább egy külföldi kell, hogy legyen, és legfeljebb egyikük állhat közalkalmazotti jogviszonyban a BME-vel)

        egy, a pályázat véleményezési eljárása során megtartandó, 20 perces nyilvános szakmai előadás címét és rövid kivonatát

        külső pályázó alkalmazása esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a BME szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozatot a BME Humánpolitikai Szabályzata által meghatározott összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén

        a pályázó tudomásul veszi, hogy alkalmazása esetén nyilatkoznia kell, hogy nincs más közalkalmazotti jogviszonya, illetve egyéb munkáltatója hozzájárulását a közalkalmazotti munkaviszony létesítésére a 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a BME Humánpolitikai Szabályzata előírásai szerint bemutatja

        A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek. A be nem nyújtott iratok esetén erre a körülményre utalni kell, és meg kell jelölni, hogy a be nem nyújtott irat a BME-n melyik szervezeti egységnél lelhető fel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adamis-Szél Viktória, hivatalvezető nyújt, a +36 1 463-3758 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/033 , valamint a munkakör megnevezését: főállású egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/033, valamint a munkakör megnevezését: főállású egyetemi docens.

        Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Adamis Viktória részére, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 18..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A BME Humánpolitikai Szabályzatában és a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        Természettudományi Kar Dékáni Hivatala hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, illetve – az Egyetem közalkalmazottja esetében – a korábbi kinevezés módosul. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan az [email protected] e-mail címre is szíveskedjenek elküldeni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 12.

ID: 3309676   Megjelentetés dátuma: 2018.02.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.