Egyetemi adjunktus

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Budafoki út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magas színvonalú oktatói munka a BSc és MSc képzésben, elsősorban a Szerves vegyipari technológiák és a Környezetbarát kémia és technológia tárgyakhoz tartozó gyakorlatok tartásával, a Növényvédőszerek kémiája és technológiája, valamint a Gyógyszeripari technológia I és II előadásokban való részvétellel, továbbá diplomamunkák és TDK tevékenység témavezetésével. A kutató-fejlesztő munkában való aktív részvétel a szintetikus szerves kémia területén, különös tekintettel a rezolválási módszerek foszforvegyületekre való kiterjesztése és enantioszelektív szintézisek területén. Idetartozik még az P-ligandok szintézise és komplexekben való alkalmazása. Részvétel a szakterületen tanulmányaikat és kutatásaikat végző PhD hallgatók és fiatal tanszéki munkatársak szakmai továbbképzésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okl. vegyészmérnöki/gyógyszeripari szakirány,

        Elvárt nyelvtudás: angol állami középfokú nyelvvizsga

        Elvárt tapasztalat:Kutatás: Magas szintű képzettség és tapasztalat a szerves vegyületek rezolválása és az enantioszelektív szintézisek területén általában és különös hangsúllyal a szerves foszforvegyületek körében.

        Jártasnak kell lenni a különféle P-ligandok szintézise és hasznosítása témájában.

        Szükséges feltétel a szerves preparatív alapfogások ismerete (reakciók kivitelezése, feldolgozás és tisztítás átkristályosítással vagy kromatográfiával), valamint a megfelelő analitikai (NMR és MS) felkészültség.

        Irodalomkutatási munka a megfelelő irodalmazó szoftverek felhasználásával.

        Oktatási területen a Szerves vegyipari technológiák c. gyakorlatok vezetése BSc és MSc szinten, valamint a Növényvédőszerek kémiája és technológiája c. tárgyba való betanulás, és a Gyógyszeripari technológia I és II tárgyakban néhány fejezet előadása.

        Témavezetés mind BSc szakdolgozat, mind MSc diplomamunka, mind TDK dolgozat készítésénél.

        Legalább 1 doktoráns vitele.

        Követelmény továbbá a szakterületen végzett hazai és nemzetközi publikációs tevékenység.

        Aktív részvétel és kezdeményezés hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési pályázatok elkészítésében, a K+F feladatok megoldásában.

        Elvárt számítógépes ismeret: Haladó alkalmazott, Microsoft Office, ChemOffice, MestreNova

        Elvárt kompetenciák: Felsőoktatási oktatói, kutatói és kutató-fejlesztői képességek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik az oktatói gyakorlatot a szerves vegyipari technológiák, növényvédőszerek kémiája és gyógyszeripari technológiák témakörű tárgyak oktatásával szerezték, kutatói tevékenységüket a foszforvegyületek rezolválása témájában szerezték.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata

        tudományos munkák jegyzéke

        nyelvtudást igazoló iratok hiteles másolatai

        Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 847/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 847/2016, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi adjunktus.

        Elektronikus úton Szabó Gabriella részére a gbszabo@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 22. ajtó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833825   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.