Ügyvivő szakértő

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rektori Kabinet
Operatív Titkársága

ügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szenátus és a rektor személyügyi feladatait és azok időbeni ütemezését tartalmazó határidős jegyzék, valamint az ehhez kapcsolódó dokumentumok készítése;
A Rektori Tanács titkári feladatainak ellátása, valamint a Szenátusi ülések adminisztratív előkészítése;
A Humánpolitikai Szabályzat szerint a rektor munkáltatói jogkörébe tartozó személyügyi feladatok ellátása, ennek keretében a rektor kizárólagos munkáltatói jogkörébe tartozó magasabb vezetői és vezetői megbízásokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
A köztársasági elnök, a fenntartó, az Egyetem rektora, valamint a Szenátus által adományozandó kitüntetésekkel, díjakkal és megtisztelő címekkel, valamint a köztársasági elnöki határozattal történő egyetemi tanári kinevezésekkel, ill. egyetemi tanári munkaköri címek adományozásával kapcsolatos koordináció, a Humánpolitikai Igazgatóság számára adatszolgáltatás;
a Titkárságon foglalkoztatott vezetők munkáltatói jogkörébe tartozó alkalmazottak munkaügyeinek (közalkalmazotti jogviszony létesítés, módosítás, megszüntetés, helyettesítés stb.) intézése;
A Kabinetet érintő vagyonnyilatkozatok kezelése;
Ügyiratok elkészítése;
A jogszabályi környezetre valamint az Egyetemi szabályzókra figyelemmel
szervezetszabályozó eszközök (szabályzatok) előkészítésében való érdemi részvétel, valamint a rektori hatáskörben véleményezendő szabályzatok áttekintése formai, jogszabályi és adminisztrációs vonatkozásban, továbbá a szakterületek által kialakított szakmai vélemények koordinálása, átfogó véleményezés előkészítése a rektor számára;
A vezetői értekezletek, rektori tanácsülések és szenátusi ülések technikai előkészítésében (catering) való részvétel;
Kapcsolattartás az Egyetem szervezeti egységeivel az egyes egyetemi feladatok koordinálása során;
Kapcsolattartás a társegyetemek, valamint az Egyetem működésében érintett minisztériumok szervezeti egységeivel;
Minden olyan feladat ellátása, amellyel a rektor, rektorhelyettesek, illetve a kabinetfőnök megbízza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a 395/2015.(XII.12.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem,

        MS Office (Word, Excel, Outlook) magas szintű ismerete

        minimum 5 éves munkatapasztalat

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jog, vagy közigazgatás területen szerzett diploma

        Felsőoktatás szervezéssel kapcsolatos munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, precíz, pontos, felelős munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz elérhetőséggel

        motivációs levél

        bizonyítványok másolata

        tudományos fokozat, kitüntetések, szakmai díjak felsorolását, dokumentumok másolatát (ha van)

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a BME szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozatot összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén

        Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 845/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 845/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

        Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A BME Humánpolitikai Szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830047   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.