Innovációs és együttműködéséért felelős igazgatóhelyettes

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Közigazgatási Informatikai Központ

Innovációs és együttműködéséért felelős igazgatóhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Központ innovációs és együttműködéséért felelős igazgatóhelyettesének feladat- és hatáskörei: Szervezi és felügyeli a Központ munkaerő utánpótlását, ennek keretében kapcsolatot tart Egyetemen belüli és kívüli hallgatói és szakmai szervezetekkel, különös tekintettel a VIK hallgatóival és hallgatói szervezeteivel. Szervezi és felügyeli a Központ munkatársainak szakmai előmenetelét, továbbképzését. Szervezi és koordinálja az ipari partnerekkel történő kapcsolattartást, új partnerségek kialakítását. Elősegíti és koordinálja a több különálló, egyetemen belüli és azon kívüli szakmai közösség, alkotó csoport együttes, külső költségvetésű vagy pályázati finanszírozású vállalkozásait. A Központon keresztül szervezi és koordinálja - az elsősorban bonyolult és nagy kiterjedésű informatikai feladatok megoldásában - az egyetemi egységek, az állam- és közigazgatás, valamint az információgazdaság piaci szereplőinek együttműködését, az alkotó csoportok tudástranszferét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Legalább 5 éves vezetői gyakorlat

        Legalább 10 éves szakmai tapasztalat a közigazgatási informatika területén

        Legalább középfokú C típusú angol nyelvvizsga

        A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen főállású közalkalmazotti jogviszony létesítése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A Központ K+F tevékenységéhez szükséges interdiszciplináris szakmai kompetencia és konkrét tapasztalat

        A Központ feladatai megoldásába bevonható VIK-es szakmai kompetenciák ismerete és a szükséges partnerség

        A Központ külső partneri kapcsolatainak ismerete, a közigazgatás szakterületen belüli ismertség és elismertség

        Üzletfejlesztési, projektmenedzsment és inkubációs tapasztalat

        Nemzetközi kapcsolatrendszer, ismertség és elismertség

        Csapatépítő és vezetői képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását

        annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját)

        mivel bizonyítja rátermettségét

        A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        a részletes szakmai, illetőleg vezetői önéletrajzot

        pályázati levelet a Tudományos és Innovációs Tanács elnökéhez

        a www.kozigallas.gov.hu honlapján megjelent kiírás másolatát

        az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát

        a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek

        minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36 1 463-1503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 804/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Innovációs és együttműködéséért felelős igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 804/2016, valamint a munkakör megnevezését: Innovációs és együttműködéséért felelős igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton Azary Orsolya részére a orsolya@vik-dh.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület B szárny magasföldszint 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésére a NKI honlapján közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása. A pályázatokat a megjelölt címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824435   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.