Dékán

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az 395/2015 (XII. 12.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: az Egyetem) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának (a továbbiakban: a Kar) vezetése, az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében, ill. a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatok ellátása. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt egyetemi tanári, ill. egyetemi docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi munkakörben történő folyamatos alkalmazás követelményeinek való megfelelés, továbbá többéves vezetői gyakorlat

        Az egyetemi tanári, ill. egyetemi docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi munkakörben alkalmazottaktól elvárt nyelvtudás

        A dékáni megbízás kiadása előtt vagyonnyilatkozat tételére kötelezett

        A BME-vel – határozatlan idejű, teljes munkaidős egyetemi tanári, ill. egyetemi docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi munkakörre szóló kinevezés alapján – fennálló közalkalmazotti jogviszony

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi munkahelyeinek megnevezését, eddigi beosztásait, idegennyelv-tudását, valamint annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját)

        Külön is fejtse ki, hogy milyen olyan jellegű erősségekkel rendelkezik, amik alkalmassá tehetik a dékáni feladatok ellátására.

        A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

        Ezen belül különösen, hogy a magasabb vezetői megbízás ideje alatt a vezetésével működő átfogó szervezeti egységet hogyan kívánja hatékonyságra ösztönözni, illetve

        Hogyan kíván részt venni a BME Intézményfejlesztési Tervének végrehajtásában, továbbá a rektor vezetői feladatainak ellátásának segítésében;

        A Kar legutóbbi akkreditációs önértékelésében található C-SWOT analízisből fakadó cselekvési tervét, különös tekintettel:

        A gyengeségek erősítésére, a veszélyek elhárítására, valamint

        Az erősségek megőrzésére és a lehetőségek kiaknázására vonatkozó terveire.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        A részletes vezetői önéletrajzot, amelyben az elmúlt legalább tíz év szakmai, vezetői munkáját részletesen (legalább három oldal terjedelemben, kontrollálható adatokkal, tényekkel) bemutatja;

        A végzettséget, szakképzettséget, ismereteket tanúsító okiratok munkáltatói által hitelesített másolatát;

        Az arra történő utalást, hogy a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt (ok)iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, és azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek;

        Minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a rektor, vagy annak megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testület megismerheti, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait – az egyetemi intranet útján – az Egyetem polgárai harmadik személyként megismerhetik;

        Nyilatkozatot a vonatkozó jogszabályokban és az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt összeférhetetlenségi ok/ok/ fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről, a pályázat elnyerése esetén;

        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a magasabb vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének – a megbízás kiadása előtt – eleget tesz.

        Kérjük, hogy a pályázatokat elsődlegesen egy eredeti és egy másolati példányban szíveskedjenek személyesen vagy postai úton a Rektori Kabinetbe eljuttatni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/dékán , valamint a beosztás megnevezését: dékán .         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/dékán, valamint a munkakör megnevezését: dékán .

        Elektronikus úton BME Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815182   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.