Egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi Kar
Matematika Intézet, Analízis Tanszék

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék tudományos tevékenységébe való bekapcsolódás a Fourier analízis, funkcionálanalízis területén. Kutatócsoport kialakítása a tanszéken, a szakmai utánpótlás kinevelése. A témakörben doktori kurzusok, speciálelőadások kidolgozása és megtartása. Rendszeres publikációs tevékenység magas nemzetközi elismertségű folyóiratokban. Témavezetés a Matematika Intézet pályázataiban. TDK, szakdolgozati és PhD témavezetés. Részvétel a matematikus, fizikus és mérnöktárgyak oktatásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Nemzetközi szintű elismertség a funkcionálanalízis illetve Fourier analízis területén. Előnyt jelent a Fourier analízis területén végzett magas szintű kutatómunka.

        Meghívott előadások rangos nemzetközi konferenciákon.

        Pályázati aktivitás.

        Angol nyelvtudás

        gyetemi oktatási gyakorlat.

        További követelmények:

        kiemelkedő publikációs tevékenység magas impaktú nemzetközi folyóiratokban

        magas szintű előadókészség magyar és angol nyelven

        sikeres pályázati tevékenység (témavezetőként)

        aktív MSc és PhD témavezetési tevékenység

        Az elvárt nyelvtudás szintje: Legalább középfokú C típusú angol nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MTA doktora cím, vagy a sikeresen lezárult MTA doktori habitusvizsgálat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – cím alatt elérhetők.

        A pályázatot feltétlenül az itt leírtak szerint kell összeállítani.

        Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.

        Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB új szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani!

        A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

        A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

        munkahelyének megnevezését, beosztását

        tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását

        szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit,

        jelentősebb tanulmányútjait

        az Egyetem számára bevételt szerző tevékenységét, ill.

        külső pályázónál: e vonatkozású elképzeléseit

        oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        a pályázati kiírást

        részletes szakmai önéletrajzot

        tudományos munkák publikációs jegyzékét

        az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hiteles másolatát (közjegyző általi hitelesítés szükséges)

        három, a pályázó szakterületén dolgozó nemzetközileg elismert szakember megnevezését és elérhetőségét, akiket a dékán felkérhet a pályázó tudományos munkájának referálására (a megnevezettek közül legalább egy külföldi kell, hogy legyen, és legfeljebb egyikük állhat közalkalmazotti jogviszonyban a BME-vel)

        egy, a pályázat véleményezési eljárása során megtartandó, 45 perces nyilvános szakmai előadás címét és rövid kivonatát

        alkalmazás esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat elektronikus változatának tartalma megegyezik a „szűkített” nyomtatott példány tartalmával

        nyilatkozatot a BME Humánpolitikai Szabályzata által meghatározott összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén

        a pályázó tudomásul veszi, hogy alkalmazása esetén nyilatkoznia kell, hogy nincs más közalkalmazotti jogviszonya, illetve egyéb munkáltatója hozzájárulását a közalkalmazotti munkaviszony létesítésére a 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a BME Humánpolitikai Szabályzata előírásai szerint bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adamis-Szél Viktória hivatalvezető nyújt, a +36 1 463-3758 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 763/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 763/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Elektronikus úton Adamis-Szél Viktória hivatalvezető részére a adamisviki@ttdh.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Természettudományi Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 18.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi tanári kinevezésre az Nftv.-ben meghatározott feltételek szerint, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, a BME Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        BME Természettudományi Kar honlapja

        Természettudományi Kar Dékáni Hivatala hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikusan, továbbá a megadott címre kell benyújtani 2 eredeti és 2 másolati példányban. Csatolni kell egy szűkített másolati példányt nyomtatásban és CD-n vagy DVD-n (tartalma a MAB honlapján található „Útmutató a pályázat összeállításához” c. anyag szerint). Az egyetemi tanár kinevezésének általános feltételeit a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), a MAB rendelkezései, valamint a BME Szervezeti Működési Rendje és az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak. Az egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, illetve - az Egyetem közalkalmazottja esetében – a korábbi kinevezés módosul.
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal fog adni):
- személyi adatok,
- szakmai önéletrajz,
- oktatási tevékenység, - kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),
- a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások,
- a publikációs és hivatkozási lista URL címe,
- a személyes honlap URL címe.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768310   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.