Félállású (50%) egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi Kar
Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék

félállású (50%) egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék tudományos tevékenységébe való bekapcsolódás a parciális differenciálegyenletek elmélete, numerikus módszerei és alkalmazásai területén. A témakörben doktori kurzusok, speciálelőadások kidolgozása és megtartása, a szakmai utánpótlás nevelése és biztosítása a tanszék szempontjából fontos területen. Kutató szeminárium szervezése és vezetése a differenciálegyenletek területén. Aktív publikációs tevékenység nemzetközileg magasan jegyzett folyóiratokban. Témavezetés kutatási pályázatokban. TDK, szakdolgozati és PhD témavezetés. Részvétel a matematikus, fizikus és mérnöktárgyak oktatásában. Bekapcsolódás alkalmazói projektekbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázónak rendelkeznie kell nemzetközi szinten is számottevő elismertséggel a parciális differenciálegyenletek elmélete, numerikus módszerei és alkalmazásai területén. Nyitottnak kell lennie a matematikai módszerek mérnöki alkalmazásaiban felmerülő problémák elemzésére, megoldására

        Elvárás a több éves egyetemi oktatási gyakorlat, színvonalas oktatási segédanyagok fejlesztése, legalább öt éves egyetemi tanári tapasztalat és legalább négy doktorandusz sikeres, fokozatszerzéssel végződő témavezetése. Széles körű oktatási tapasztalat, hogy alkalmas legyen a BSc, MSc, illetve a PhD képzéseinkben folyó oktatási feladatok magas szintű elvégzésére

        Nemzetközileg is elismert, kiemelkedően színvonalas publikációs tevékenység a differenciálegyenletek és kapcsolódó határterületeinek különböző résztémáiban

        Az elvárt nyelvtudás szintje: Legalább középfokú C típusú angol nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MTA doktora cím, vagy annak megfelelő szintű tudományos teljesítmény

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – cím alatt elérhetők.

        A pályázatot feltétlenül az itt leírtak szerint kell összeállítani.

        Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.

        Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB új szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani!

        A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

        A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

        munkahelyének megnevezését, beosztását

        tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását

        szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit

        jelentősebb tanulmányútjait

        az Egyetem számára bevételt szerző tevékenységét, ill.

        külső pályázónál: e vonatkozású elképzeléseit

        oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit

        A pályázathoz mellékelni kell:

        a pályázati kiírást

        részletes szakmai önéletrajzot

        tudományos munkák publikációs jegyzékét

        az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hiteles másolatát (közjegyző általi hitelesítés szükséges)

        három, a pályázó szakterületén dolgozó nemzetközileg elismert szakember megnevezését és elérhetőségét, akiket a dékán felkérhet a pályázó tudományos munkájának referálására (a megnevezettek közül legalább egy külföldi kell, hogy legyen, és legfeljebb egyikük állhat közalkalmazotti jogviszonyban a BME-vel)

        egy, a pályázat véleményezési eljárása során megtartandó, 45 perces nyilvános szakmai előadás címét és rövid kivonatát

        alkalmazás esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat elektronikus változatának tartalma megegyezik a „szűkített” nyomtatott példány tartalmával

        nyilatkozatot a BME Humánpolitikai Szabályzata által meghatározott összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén

        a pályázó tudomásul veszi, hogy alkalmazása esetén nyilatkoznia kell, hogy nincs más közalkalmazotti jogviszonya, illetve egyéb munkáltatója hozzájárulását a közalkalmazotti munkaviszony létesítésére a 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a BME Humánpolitikai Szabályzata előírásai szerint bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adamis-Szél Viktória hivatalvezető nyújt, a +36 1 463-3758 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 764/2016 , valamint a munkakör megnevezését: félállású (50%) egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 764/2016, valamint a munkakör megnevezését: félállású (50%) egyetemi tanár.

        Elektronikus úton Adamis-Szél Viktória hivatalvezető részére a adamisviki@ttdh.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Természettudományi Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 18..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi tanári kinevezésre az Nftv.-ben meghatározott feltételek szerint, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, a BME Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        BME Természettudományi Kar honlapja

        a Természettudományi Kar Dékáni Hivatala hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ha a pályázó már rendelkezik egyetemi tanári címmel, a munkakör 2017. július 1-től is betölthető. A pályázatot elektronikusan, továbbá a megadott címre kell benyújtani 2 eredeti és 2 másolati példányban. Csatolni kell egy szűkített másolati példányt nyomtatásban és CD-n vagy DVD-n (tartalma a MAB honlapján található „Útmutató a pályázat összeállításához” c. anyag szerint). Az egyetemi tanár kinevezésének általános feltételeit a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), a MAB rendelkezései, valamint a BME Szervezeti Működési Rendje és az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak. Az egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, illetve - az Egyetem közalkalmazottja esetében – a korábbi kinevezés módosul.
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal fog adni):
- személyi adatok,
- szakmai önéletrajz,
- oktatási tevékenység, - kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),
- a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások,
- a publikációs és hivatkozási lista URL címe,
- a személyes honlap URL címe.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768302   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.