Adjunktus

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Építészmérnöki Kar
Urbanisztika Tanszék

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus oktatási feladatai: gyakorlatorientált előadások, konzultációk és tervezési gyakorlatok tartása az osztatlan-, alap- és mesterszakos építészképzések, illetve az előreláthatólag 2018-tól induló településmérnök mesterszak keretében. Az adjunktus jövőbeli kutatómunkájának középpontjában a város és a térinformatikai rendszerekben feldolgozott adatállományok összefüggéseinek vizsgálata és azok közérthető leképezése, vizualizációja áll. Az adjunktus egyéb munkaköri feladata lesz a tanszék honlapjának és számítógépeinek karbantartása, kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011. évi CCIV. törvény, az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles építészmérnök, DLA fokozat,

        Elvárt tapasztalat: legalább 5 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat

        Kompetencia szintje: a pályázó képes kell, legyen önálló oktató, alkotó és kutatómunka végzésére.

        Számítógépes ismeret: Microsoft Office, CAD szoftverek, térinformatikai (GIS) rendszerek, honlap és számítógép karbantartási ismeretek, alapszintű html.css programozás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ha a pályázó rendelkezik építészeti és település-tervezői irodai gyakorlattal. Képes a térinformatikai adathalmazok és a város valós kapcsolatának vizsgálatára, az eredmények vizualizációjára.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását

        oktatói, alkotói és kutatói munkájának listáját, ezek az igazolását az MTMT adatbázisból

        A pályázathoz mellékelni kell

        részletes szakmai önéletrajzot

        az egyetemi szintű végzettséget és a DLA fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló dokumentumokat

        minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart (például szakmai díjak)

        nyilatkozatot a számítógépes ismeretekről

        érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait – az egyetemi intranet útján – a Kar polgárai harmadik személyként megismerhetik

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró vagy annak megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Csaba DLA dékán nyújt, a +36 1 463-35-21 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 757/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 757/2016, valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.

        Elektronikus úton Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala részére a dekanihivatal@epitesz.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 23..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        www.epitesz.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős, vele egyeztetett egyetemi oktatói munkakörre szóló kinevezésére a pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy az adjunktus foglalkoztatás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása. A pályázatokat egy eredeti és kettő másolati példányban kell benyújtani, valamint CD-n. Kérjük, hogy a pályázat benyújtásakor a 335029/2016-os számra hivatkozzon. Ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763417   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.