Segédlevéltáros/levéltáros

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK)
BME Levéltár

segédlevéltáros/levéltáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a levéltár nyilvántartó, feldolgozó és gyűjtőterületi munkájában, az állománygyarapodással és állományvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában, továbbá részt vesz az intézmény közművelődési és tudományos publikációs munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) „A nemzeti felsőoktatásról szóló” 2011. évi CCIV. törvény, és az Egyetem mindenkori Humánpolitikai Szabályzatának vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem egyéb, vonatkozó belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, (segédlevéltáros/levéltáros) végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Angol nyelv társalgási szintű ismerete

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Levéltári munkavégzésben szerzett tapasztalat

        Német nyelv ismerete

        Elektronikus iratkezeléssel kapcsolatos ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, precíz, pontos, felelős munkavégzés,

        Jó kommunikációs és problémamegoldó készség, ügyfélközpontúság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        Rövid motivációs levél

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat a vonatkozó jogszabályokban és az Egyetem Humánpolitikai Szabályzata (elérhető a BME Rektori Kabinet honlapján: rektori.bme.hu) 31. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről, a pályázat elnyerése esetén

        Büntetlen előéletet igazoló, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak eredményes pályázat esetén, a nyertes pályázótól kérjük)

        A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek a munkáltatóhoz már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 751/2016 , valamint a munkakör megnevezését: segédlevéltáros/levéltáros.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 751/2016, valamint a munkakör megnevezését: segédlevéltáros/levéltáros.

        Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőre beérkezett és formailag érvényes pályázatokat a munkáltató által kijelölt bizottság értékeli. A bizottság az értékelés során kiválasztott pályázókat értesíti, és egy előre egyeztetett időpontban személyes elbeszélgetést folytat velük. Az interjúk eredményére és a benyújtott pályázati dokumentumokban leírtakra támaszkodva a bizottság kiválasztja az állás betöltésére alkalmas személyt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör közös megegyezés alapján 6 órában, részmunkaidőben is ellátható. A próbaidő mértéke 4 hónap.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírást kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761626   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.