Egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gépészmérnöki Kar
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. D 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék alaptárgyainak szükség szerint magyar, német, angol nyelven való előadása. MSc képzésekben áramlástani témájú kötelező és kötelezően választható szaktárgyak magyar és angol nyelvű oktatása, folyamatos tananyagfejlesztés. Folyamatos és nemzetközileg versenyképes kutatómunka, rendszeres publikáció rangos nemzetközi folyóiratokban, konferenciákon való részvétel és előadások tartása. Doktori témák kiírása, doktoranduszok témavezetése. Kutatási pályázatok kidolgozása, vezetése, részvétel nemzetközi kutatási projektekben. Részvétel a szakmai-tudományos közéletben. A Tanszék hazai és külföldi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése. Ipari megbízásos munkák témavezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MSc vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában előírt feltételeknek továbbá álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

        Az egyetemi tanári pályázatra jelentkező személy pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi tanári kinevezéshez előírt feltételeket.

        MTA doktori és habilitációs cím az áramlástan szakterületen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar és angol nyelven részletes szakmai önéletrajz

        oktatási tevékenységre vonatkozó adatok

        szakmai tevékenységet meghatározó tudományág megnevezése

        tudományos munkák és publikációs tevékenység jegyzéke

        a pályázó a tudományos publikációinak adatait tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu)

        az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget

        a tudományos fokozatot, a habilitációt, az idegennyelv-tudást tanúsító okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolata

        továbbá érvényes 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        valamint nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzat szerint erre jogosult bizottságok és testületek harmadik személyként megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elektronikus változatának tartalma megegyezik a „szűkített” nyomtatott példány tartalmával

        Az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni magyar és angol nyelven is az egyetemi adatbázisba:

        személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből), a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL címe, a személyes honlap URL címe

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czigány Tibor, dékán nyújt, a +36 1 463-3541 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1521 Budapest, Pf. 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 731/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 731/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Személyesen: Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 24..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi tanári kinevezésre Nftv. 69. §-ában meghatározottak és a BME Humánpolitikai Szabályzatban foglaltak szerint, valamint a MAB (www.mab.hu) véleményezési eljárása alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        www.gpk.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A pályázat benyújtás módja: A pályázat tartalmi és formai követelményei a MAB honlapján olvashatók (www.mab.hu). A pályázat benyújtásának feltételei: az Nftv. 28.§ (5) bekezdése, valamint a BME Humánpolitikai Szabályzata 37. § (1) bekezdése. A pályázati anyagokat magyar és angol nyelven – a MAB tartalmi és formai követelményei szerint - kétoldalas nyomtatásban, 2-2 eredeti teljes (közjegyző által hitelesített okmányok) és 2-2 „szűkített” másolati példányban, továbbá CD-n vagy DVD-n - személyesen vagy postai úton - lehet benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757434   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.