Tanszékvezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legalább három és legfeljebb öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerűsítése; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel a tanszék oktató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel,

        a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel,

        nemzetközi szakmai szervezetekben való aktív közreműködéssel is alátámasztott nemzetközi elismertséggel, valamint

        legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal, és szakterületén szerzett MTA doktora fokozattal kell rendelkeznie.

        A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt nyelvtudás szintje: angol tárgyalási

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét.

        A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        a részletes szakmai, illetőleg vezetői önéletrajzot,

        az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát

        a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

        minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36 1 463-1503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 716/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 716/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető.

        Elektronikus úton Azary Orsolya részére a orsolya@vik-dh.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős tanszékvezetői munkakörre szóló kinevezésére a Közigállás honlapján közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása. A pályázatokat az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735518   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.