Egyetemi docens

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar
Társadalomtudományi Intézet Társadalmi Kommunikáció és Média Intézeti Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A BGE Foglalkoztatási követelményrendszerében az egyetemi docensekre meghatározott feladatok ellátása, így különösen előadások tartása és szemináriumok vezetése az alapképzésben: Kommunikáció és Médiatudomány, Vizuális kultúra,média gyakorlatok, prezentációs technikák, kortárs mozgóképi struktúrák, kommunikációs dramaturgia, képernyős ismeretek, esztétika. A mesterképzésben: európai kulturális ismeretek, Media Research tárgyak oktatása; kutatás, oktatásszervezés, önálló tudományos munka, publikálás, szakmai anyagok készítése, jegyzetek, tankönyvek, oktatási segédanyagok készítése, a hallgatók munkájának segítése, irányítása, szakdolgozat konzulensi feladatok ellátása. A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,

        doktori vagy azzal egyenértékű fokozat (PhD, DLA),

        legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat,

        szakterületének elmélyült, a nemzetközi szakmai gyakorlatot is magába foglaló ismerete,

        aktív és rendszeres szakmai publikációs tevékenység, hazai és nemzetközi viszonylatban, magyar és idegen nyelven is egyaránt,

        színvonalas előadói felkészültség,

        angol/német/francia nyelvek legalább egyikének tárgyaló- és előadásképes szintű ismerete,

        eredményes tudományos kutatói tevékenység, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer,

        szakmai közéleti elismertség,

        önálló tananyag-készítési képesség,

        irányító és elemző készség,

        alkalmasság a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,

        felhasználói szintű számítógép-ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jelentős oktatásszervezési tevékenység,

        a kutatások eredményeinek alkotó felhasználása tananyagokban, oktatásban,

        a nemzetközi kapcsolatok építése, ápolása,

        további idegen nyelv igazolt ismerete,

        a Budapesti Gazdasági Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony,

        nemzetközi szakmai tapasztalatok,

        filmes-, televíziós szakmai tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati kérelem, szakmai önéletrajz,

        oktatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetése,

        feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése,

        publikációs jegyzék (lehetőleg a Magyar Tudományos Művek Tára /MTMT/ szerint állítandó össze),

        a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/01122/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 29-31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/01122/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

        Elektronikus úton Dr. Rigó Attila részére a allaspalyazat@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BGE honlap - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyomtatott változatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani a megadott határidőn belül a megadott címre. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) (megengedett méret legfeljebb 20 MB; a pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a
http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/iratmintak oldalról tölthető le). A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Hernádiné Kollár Éva, a + 36 1 469-6600/6802; + 36 1 4677-802-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831910   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.