Adjunktus

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar
Kereskedelem és Marketing Intézet Marketing Intézeti Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A BGE Foglalkoztatási követelményrendszerében az adjunktusokra meghatározott feladatok ellátása, így különösen előadások tartása és szemináriumok vezetése, az alapképzésben: marketing, piackutatás, szolgáltatás és B2B,, mesterképzésben a komparatív marketing, marketingtervezés tárgyak, kutatás, oktatásszervezés, önálló tudományos munka, publikálás, jegyzetek, tankönyvek, oktatási segédanyagok készítése, a hallgatók munkájának segítése, irányítása, szakdolgozati konzulensi feladatok ellátása, tehetséggondozás (TDK konzulensi tevékenység), közéleti tevékenység.
A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,

        legalább öt éves szakmai, illetve/vagy legalább három éves értékelhető felsőoktatási gyakorlat,

        alaposan és széleskörűen ismerje az oktatandó szakterület anyagát,

        megfelelő előadói képesség,

        vállalkozzék új oktatás-módszertani elemek kipróbálására,

        készség és képesség egyéni és kollektív hallgatói tevékenységek irányítására,

        publikációs tevékenység,

        angol/német/francia nyelvek legalább egyikének tárgyaló- és előadásképes szintű ismerete,

        felhasználói szintű informatikai ismeret,

        kooperációs képesség, problémamegoldó képesség, empatikus képesség, oktatás- és kutatás- szervezési készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        további idegen nyelv igazolt ismerete,

        többéves oktatási tapasztalat a gazdasági felsőoktatásban.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati kérelem, szakmai önéletrajz,

        oktatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetése,

        feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése,

        publikációs jegyzék (lehetőleg a Magyar Tudományos Művek Tára /MTMT/ szerint állítandó össze),

        a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/01065/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 29-31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/01065/2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

és

        Elektronikus úton Hernádiné Kollár Éva részére a hernadine.kollareva@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BGE honlap - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyomtatott változatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani a megadott határidőn belül a megadott címre. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) (megengedett méret legfeljebb 20 MB; a pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a http://www.uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/iratmintak oldalról tölthető le). A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Hernádiné Kollár Éva, a + 36 1 469-6600/6802; + 36 1 4677-802 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824432   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.