Intézetvezető

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem
Társadalomtudományi Intézet

intézetvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 1.-2020. január 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézetvezető feladatai a hatályos jogszabályok, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem szervezeti és működési rendje alapján különösen • a szakmai intézethez tartozó intézeti tanszékek oktatási, oktatásszervező és tudományfejlesztő munkájának irányítása,
• együttműködés az alapozó intézetek vezetőivel valamennyi képzési formában a képzés minőségi követelményeinek teljesítése érdekében,
• képviseli az intézetet, illetve a kart a dékán által átruházott jogkörben, illetve belső szabályzatban meghatározott ügyekben,
• vezeti az intézet oktató, kutató és oktatásszervezési munkáját főiskolai szinten,
• dönt az intézet minden olyan ügyében, amelyet a szabályzat vagy más belső jogforrás hatáskörébe utal,
• az intézet oktatási területeinek szélesítése, valamint fejlesztési stratégiájának kidolgozása,
• kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, valamint a szakhoz kapcsolódó szakmai tanácsadó testület létrehozása és működtetése,
• ellátja az oktatók és kutatók teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokat,
• a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése.
A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        az Egyetem profiljába tartozó egyetemi szintű végzettség,

        megfelel a felsőoktatási törvényben megfogalmazott egyetemi vagy főiskolai tanári, egyetemi vagy főiskolai docensi kinevezéshez szükséges feltételeknek és rendelkezik a felsorolt kinevezések valamelyikével,

        legalább 10 éves felsőoktatási, kutatási, szakmai és ezen belül 6 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik,

        a vezetési és irányítási feladatok szervezéséhez és ellátásához megfelelő ismerettel, tapasztalattal rendelkezik, és ezt konkrét eredményekkel bizonyítja,

        a BGE képzéséhez kapcsolódó tudományágak valamelyikének hazai és nemzetközi téren ismert, a felsőoktatás és/vagy szakmai fórumok elismert személyisége legyen,

        angol/német/francia nyelvek legalább egyikének tárgyaló- és előadásképes szintű ismerete,

        legyen áttekintése a BGE működéséről,

        a vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a felsőoktatás területén szerzett több éves oktatói gyakorlat,

        doktori iskolában szerzett tapasztalat,

        további nyelvismeret,

        a Budapesti Gazdasági Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony,

        jelentős oktatásszervezési tevékenység,

        nemzetközi kutatási projektekben szerzett több éves tapasztalat,

        széleskörű szakmai, közéleti, pályáztatási és publikációs tevékenység,

        irányító és elemző készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati kérelem, szakmai önéletrajz,

        munkahely megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,

        vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet,

        feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munka bemutatása, a nemzetközi tudományos életben való részvétel,

        publikációs jegyzék (lehetőleg a Magyar Tudományos Művek Tára /MTMT/ szerint állítandó össze),

        a végzettséget és szakképzettséget, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,

        továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/01063/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézetvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 29-31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/01063/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

és

        Elektronikus úton Dr. Rigó Attila részére a allaspalyazat@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BGE honlap - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyomtatott változatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani a megadott határidőn belül a megadott címre. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) (megengedett méret legfeljebb 20 MB; a pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a http://www.uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/iratmintak oldalról tölthető le). A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Hernádiné Kollár Éva, a + 36 1 469-6600/6802; + 36 1 4677-802 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824430   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.