Kutatóprofesszor

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar
Pénzügy és Számvitel Intézet Pénzügy Intézeti Tanszék

kutatóprofesszor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Buzogány 10-12. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A BGE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint a kutatóprofesszorokra meghatározott feladatok: részvétel az Egyetem képzéseinek korszerűsítésében, stratégiai fejlesztésében, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében, a tudományos kiadványok, szakmai folyóiratok szerkesztőbizottságaiban, a szakmai intézet tananyag fejlesztésében és korszerűsítésében, segíti a fiatal oktatók szakmai előrehaladását.
A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,

        doktori vagy azzal egyenértékű fokozat,

        egyetemi vagy főiskolai tanári cím megléte,

        legalább 12 éves eredményes kutatói, oktatói illetve szakmai tapasztalat,

        az idegen nyelv előadói készségű ismerete,

        idegennyelvű publikációs tevékenység,

        felhasználói szintű számítógép-ismeret,

        rendszeres szakmai közéleti tevékenység,

        kutatási projektek vezetések.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        elismert szakmai közéleti tevékenység (szakmai testületekben, bizottságokban végzett munka),

        hosszabb gyakorlat,

        kutatásokban való részvétel,

        habilitáció, MTA doktora cím,

        a Budapesti Gazdasági Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati kérelem, szakmai önéletrajz,

        oktatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetése,

        feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése,

        publikációs jegyzék (lehetőleg a Magyar Tudományos Művek Tára /MTMT/ szerint állítandó össze),

        a végzettséget és szakképzettséget, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány 11-13. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/00788/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kutatóprofesszor.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/00788/2016, valamint a munkakör megnevezését: kutatóprofesszor.

és

        Elektronikus úton Dr. Rigó Attila részére a allaspalyazat@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BGE honlap - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyomtatott változatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani a megadott határidőn belül a megadott címre. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) (megengedett méret legfeljebb 20 MB; a pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a http://www.uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/08iratmintak oldalról tölthető le).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763351   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.