Tanársegéd

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet
Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő tanársegéd főbb oktatási feladatai:
A Tanszék által gondozott alap- és mesterszintű, magyar, illetve angol nyelvű összehasonlító gazdaságtani és intézményi közgazdaságtani, politikai gazdaságtani, közmenedzsment-tudományi és kutatás-módszertani tantárgyak előadásainak és gyakorlatainak megtartásában és vizsgáztatásában való részvétel.
Új alap- és mesterszintű tantárgyak kidolgozása.
Tananyagírás önállóan, illetve a tanszéki kollégákkal együttműködésben, elsősorban az összehasonlító gazdaságtan, az intézményi közgazdaságtan és a politikai gazdaságtan területén.
Oktatott tantárgyai adatlapjainak folyamatos frissítése.
Részvétel szakdolgozatot és TDK-t író hallgatók témavezetésében és konzultációjában.
TDK-szekció szervezésében való részvétel.
Doktori fokozatának megszerzése után PhD hallgatók témavezetése.
A kinevezésre kerülő tanársegéd főbb kutatási feladatai: A Tanszék profiljába illeszkedő tudományos kutatómunka, amelynek terméke hazai és nemzetközi referált folyóiratokban, illetve tudományos könyvekben megjelenő publikáció.
Tudományos életbe való aktív bekapcsolódás.
Hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon előadások megtartása.
Kapcsolatépítés külföldi egyetemekkel.
A tanszéki kutatásokba bevont alapszakos és mesterszakos hallgatók szakmai irányítása és segítése eredményeik közzétételében.
Aktív pályázati részvétel hazai és nemzetközi kutatási források megszerzése céljából.
PhD fokozatának megszerzése után szak és specializáció-felelősi feladatkör ellátása a Tanszék oktatási portfóliójához illeszkedő szak esetében.
Tudományos tevékenység adminisztrálása (www.mtmt.hut).
A kinevezésre kerülő tanársegéd egyéb feladatai:
Tanszéki honlap karbantartása, elsősorban a róla, tantárgyairól és kutatási területeiről szóló tartalmak vonatkozásában.
Tanszéki/intézeti és kari blogban való közreműködés kutatási területein.
Tanszék által szervezett konferenciák és workshopok szervezésébe való bekapcsolódás.
Külföldi egyetemekkel való oktatási-kutatási kapcsolatok ápolása.
Hazai és nemzetközi folyóiratokban – felkérés esetén – lektori tevékenység ellátása.
Felvételi és záróvizsga bizottságokban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazon szakterületen működő oktatók, kutatók nyújthatnak be, akik a meghirdetett tanársegédi munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        mesterszintű oklevéllel,

        legalább három lezárt félévvel a közgazdaságtudományok területén működő doktori iskola által nyújtott képzésben,

        angol nyelvből legalább középfokú állami nyelvvizsgával vagy ennek megfelelő igazolt nyelvtudással,

        legalább egy megjelent publikációval valamely MTA IX. osztálya által elfogadott magyar nyelvű folyóiratban (önállóan, vagy társszerzőkkel).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magyar vagy angol nyelvű képzésben oktatási tapasztalat intézményi közgazdaságtan vagy összehasonlító gazdaságtan vagy politikai gazdaságtan területén,

        a Budapesti Corvinus Egyetem Általános és Kvantitatív Doktori Iskolájában doktorandusz, vagy doktor jelölti státusz,

        az egyetemi közéletben vállalt aktív szerep,

        MTA IX. osztálya által elfogadott folyóiratnál szerkesztőségi titkári pozíció betöltése.

        Hazai és nemzetközi kutatócsoport (pl. EFOP vagy Horizon2020) tagjaként kutatói feladatok ellátása.

Elvárt kompetenciák:

        önálló és kutatócsoportban végzett kutatásra való képesség,

        bizonyított kompetencia szeminárium-vezetői feladatok ellátására,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        konferencia-szervezési kompetenciák,

        pályázatírásban való gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A tanársegéd munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, szakmai - magyar nyelvű, fényképes - önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait, idegen nyelvű oklevél esetén honosított oklevelet vagy az oklevél hiteles fordítását,

        szakmai, tudományos tevékenységet részletesen tartalmazó - magyar nyelvű - publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott előadások jegyzékét,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkozás eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez (az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rosta Miklós tanszékvezető nyújt, a 06-1/482-5404 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapesti Corvinus Egyetem, Közraktár utca 4-6. C 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1094/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1094/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

vagy

        Elektronikus úton Kohautek Evelin részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem - 2018. május 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/1094/2018.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 18.

ID: 3394912   Megjelentetés dátuma: 2018.05.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.