Regionális fejlesztési és urbanisztikai mesteroktató

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Corvinus Egyetem

regionális fejlesztési és urbanisztikai mesteroktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alábbi témakörök oktatása: Urbanisztika, területi tervezés, városgazdaságtan, tervezésmódszertan, stratégiai tervezés és menedzsment. Az intézeti képzési kínálat bővítése és tartalomfejlesztése elsősorban gyakorlati oktatási területen. Kutatás: regionális menedzsment, stratégiai területi tervezés és urbanisztika, geopolitika területén. Oktatás a témakörben a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon és a kar kapcsolódó szakirányain, felnőttképzésein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazon szakterületen működő oktatók, kutatók, tanárok nyújthatnak be, akik a meghirdetett Regionális fejlesztési és urbanisztikai mestertanár munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        minimum 10 év gyakorlati tapasztalat minisztériumi és/vagy minisztériumi háttérintézményi szerveztben területfejlesztési, szakpolitikai tervezési területen,

        hazai és nemzetközi szakmai ismertség,

        minimum 9 év vezetői tapasztalat,

        széleskörű publikációs és előadói aktivitás,

        kormányzati szakpolitikai stratégiák, koncepciók kialakításában tapasztalat,

        min 5 év oktatási tapasztalat egyetemi szinten a témakörben,

        tapasztalat nemzetközi, szakpolitikát támogató kooperációs hálózatokban,

        vezetői tapasztalat határon átnyúló tervezési folyamatokban stratégiákban a szakterületen,

        a témakörhöz kapcsolódó területfejlesztési szempontból releváns és vagy geográfiai felsőfokú egyetemi szintű végzettséggel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tagság nemzetközi szakmai szervezetben,

        közigazgatási alapvizsga,

        nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer,

        felnőttképzési tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        angol nyelvű előadói készség,

        nemzetközi dimenziójú munkavégzés,

        projektmenedzsement,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        interaktív oktatási formák

        tárgyalási készség EU szakpolitikák közegében

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A mesteroktatói munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajzát,

        motivációs levelet,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csicsmann László dékán nyújt, a 06-1/482-7209 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2627-5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: regionális fejlesztési és urbanisztikai mesteroktató.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2627-5/2016, valamint a munkakör megnevezését: regionális fejlesztési és urbanisztikai mesteroktató.

        Elektronikus úton Varga Debóra részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2016. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2627-5/2016) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830053   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.