Adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közgazdaságtudományi Kar
Pénzügy Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása alapképzésben a Pénzügytan, a Finance, a Bankismeretek tantárgyak esetében. Oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása mesterképzésben a Haladó pénzügytan tantárgy esetében. Az adjunktusnak részt kell vennie a Közgazdaságtudományi Kar által szervezett angol nyelvű képzés előkészítő munkálataiban. Az adjunktusnak részt kell vennie szakszemináriumi és tudományos diákköri témavezetésben. A kollégának a fent megjelölt tantárgyak esetében rendszeresen, a Tanszék által oktatott más tantárgyak esetében alkalomszerűen be kell bekapcsolódnia a Tanszék vizsgáztatási tevékenységébe.
A leendő adjunktusnak az alábbi oktatásszervezési tevékenységekbe is be kell kapcsolódnia: a Pénzügytan tantárgy demonstrátorainak koordinálása.
A kollégának részt kell vennie a fent megjelölt tantárgyakhoz kapcsolódó tananyag fejlesztésekben.
A kollégának be kell kapcsolódnia a Kar záróvizsgáztatási munkájába (szakdolgozatok bírálata, záróvizsga bizottsági tagság stb.).
A kollégának a tantárgyakhoz tartozó bármely témában be kell kapcsolódnia a Tanszék tudományos életébe, kutatómunkájába. Elvárás a rendszeres publikációs tevékenység, évente legalább egy publikáció valamely referált folyóiratban.
A leendő kollégának be kell kapcsolódnia a Kar, a Tanszék pályázati tevékenységébe és a külső megrendelésekre végzett kutatásokba, amennyiben az a kutatási témájába esik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazon szakterületen működő oktatók, kutatók, tanárok nyújthatnak be, akik a meghirdetett adjunktus munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        okleveles közgazdász szakképzettséggel,

        doktori fokozattal,

        angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával,

        legalább egy másik világnyelvből középfokú nyelvvizsgával,

        legalább 10 éves oktatási tapasztalattal,

        több éves oktatásszervezői tapasztalattal,

        hazai és külföldi felsőoktatásban több éves angol nyelvű oktatási tapasztalattal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ha a pályázó már korábban oktatott a Budapesti Corvinus Egyetemen,

        ha a pályázónak vannak tudományszervezési tapasztalatai,

        ha a pályázónak vannak nemzetközi felsőoktatási kapcsolatai.

Elvárt kompetenciák:

        oktatást és kutatást segítő szoftverek ismerete (Microsoft Word, Excel, Power Point),

        elhivatottság az oktatás és kutatás iránt,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        módszertani, statisztikai vagy pénzügyi szoftvercsomagok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az adjunktusi munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajzát,

        motivációs levelet,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános).

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kürthy Gábor tanszékvezető nyújt, a 06-1/482-5479 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2906/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2906/2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Elektronikus úton Varga Debóra részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2016. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2906/2016.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828918   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.