Adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
Szociológia és Társadalompolitika Intézet

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az Intézet oktatási tevékenységében, különösen a kvantitatív módszertani, számítógépes módszertani és társadalmi kapcsolatháló-elemzéssel kapcsolatos tárgyakat tekintve. Részvétel magas szintű kutatásokban a társadalmi kapcsolatháló-elemzés, az iskolai bántalmazás és az interetnikus kapcsolatok területein. Hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat-készítési tevékenységének támogatása. Rendszeres magas szintű publikációs tevékenység magyar és angol nyelven.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazon szakterületen működő oktatók, kutatók, tanárok nyújthatnak be, akik a meghirdetett egyetemi adjunktus munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        megszerzett PhD fokozattal rendelkezik a szociológiai tudományok területén,

        alkalmas a hallgatók tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére,

        két világnyelvből rendelkezzen legalább középfokú nyelvvizsgával, amelyből az egyik az angol,

        rendelkezzen kutatói tapasztalattal a társadalmi kapcsolathálók vizsgálatára vonatkozó kutatási projektekben,

        rendelkezzen magyar és angol nyelvű tudományos publikációkkal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        empirikus kutatások szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat,

        hallgatók témavezetésében szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        statisztikai elemző programok használatának ismerete (SPSS, Stata, R) ,

        kapcsolatháló elemző programok használatának ismerete (pl. UCINET, Visone, Pajek, Gephi),

        a kapcsolatháló-elemzés legújabb statisztikai módszereinek ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        társadalomtudományi szimulációkban való jártasság

        interdiszciplinaritás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az oktatói munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajzát,

        motivációs levelet,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános).

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2989/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2989/2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Elektronikus úton Varga Debóra részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2989/2016) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828287   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.