Intézetigazgató

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
Politikatudományi Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítsa az intézetben folyó oktatási és kutatási tevékenységet, szakmailag felügyelje a tananyagfejlesztést és a képzés korszerűsítését, különös tekintettel, a magyar nyelvű politológia (BA) szakra, valamint az erre épülő MA szak(ok)ra, koordinálja az intézeti oktatási központok és kutatóközpontok tevékenységét, működjön együtt az Intézet által gesztorált Politikatudományi Doktori Iskolával, segítse elő az intézeti munkatársak szakmai, tudományos fejlődését, koordinálja az Intézet humánpolitikai stratégiáját, ápolja és bővítse az intézet belföldi és külföldi szakmai kapcsolatait, vegyen részt a hazai és nemzetközi szakmai-tudományos közéletnek a tudományterületet és képzéseket érintő folyamataiban, gondozza az Intézethez kapcsolódó double degree közös programokat, felügyelje az Intézet gazdálkodását, működjön együtt a Kar és az Egyetem vezetésével a stratégiai célkitűzések megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazon egyetemi tanárok, egyetemi docensek, továbbá azok nyújthatnak be, akik a meghirdetett intézetigazgatói beosztásba kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        kandidátusi vagy Ph.D fokozattal,

        3 év vezetői tapasztalattal,

        rendelkezzék legalább 10 éves felsőfokú oktatási és kutatási tapasztalattal,

        legalább egy világnyelv előadói szintű ismeretével,

        a munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályok ismeretével és alkalmazásával.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók,

        habilitáció.

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        felelősségvállalás, felelősségtudat,

        terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

        jó szervező- és kommunikációs-készség,

        önállóság, határozottság, problémamegoldó képesség,

        csapatmunkára és konfliktuskezelésre alkalmasság,

        jó kapcsolatteremtő képesség,

        empátia,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        szakterületének nemzetközileg elismert képviselője,

        kiterjedt publikációs tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A vezetői megbízás betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó - magyar nyelvű - életrajzát, amelyben eddigi oktató, kutató, tudományos, valamint vezetői munkájára, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,

        hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,

        vezetői munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövőbeni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetői munkáját, amely szervesen illeszkedik az egyetemi, illetve kari feladatokhoz,

        jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.

        A vezetői pályázathoz mellékelni kell:

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok magyar nyelvű közjegyző vagy a BCE Humánerőforrás Iroda által hitelesített másolatát,

        publikációs tevékenysége jegyzékét (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye hozzáférhetővé a publikációkra vonatkozó adatok megismerését a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT),

        pályázati jelentkezési és adatlapot, valamint személyi adatlapot (a pályázattól elkülönítve 1 példányban),

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, közalkalmazottak, köztisztviselők esetén ezzel egyenértékű munkáltatói igazolás;

        nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        nyilatkozatot az egyetemen (vagy jelenlegi munkaviszonyán) kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról,

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csicsmann László dékán, intézetigazgató nyújt, a 06-1/482-7209 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2627-6/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2627-6/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

és

        Elektronikus úton Nagy Annamária személyügyi munkatárs részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: BCE Humánerőforrás Iroda, Budapest, 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6. VI. emelet 619.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BCE honlap - 2016. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A papíralapú pályázatnak a BCE rektorának címezve kell a benyújtási határidőig beérkeznie a Humánerőforrás Iroda részére bekötött vagy befűzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban, 1 eredeti és 3 másolati példányban (személyes benyújtás esetében munkaidőben). A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati anyagot - (Word formátumban és egy fájlban), a végzettséget igazoló okleveleket és az erkölcsi bizonyítványt (PDF-ben) - elektronikusan is meg kell küldeni. A pályázathoz szükséges nyomtatványok, illetve az összeállítással és a benyújtással kapcsolatos információk a fenti e-mail címen, illetve Nagy Annamáriától a 06-1/482-7143-as telefonszámon kérhetők.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817766   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.